K
O
N
K
U
R
S

I. Postanowienia ogólne i przyjęcie Warunków korzystania

1.1. Korzystanie z serwisu internetowego THM.pl oraz wszelkich Usług oferowanych Użytkownikowi za pośrednictwem THM.pl, w niniejszym dokumencie zwanych "Usługami", podlega warunkom umowy pomiędzy Użytkownikiem a serwisem THM.pl, zwanym Usługodawcą.

1.2. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, serwisem THM.pl, zwana dalej "Warunkami korzystania", składa się z warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie. Warunki korzystania stanowią prawnie wiążącą umowę dotyczącą korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych za pośrednictwem THM.pl. Użytkownicy odpowiedzialni są za przestrzeganie tych warunków, nawet gdy z własnej woli zaniechali zapoznania się z treścią i ustaleniami Warunków korzystania.

1.3. Warunki korzystania stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.4. Warunki korzystania stosuje się do wszystkich Użytkowników Usług, w tym zamieszczających Treści przy użyciu Usług świadczonych przez Usługodawcę. "Treści" oraz "Komentarze" obejmują materiały tekstowe, komentarze, grafikę, zdjęcia, dźwięk, muzykę, materiały audiowizualne, animacje graficzne i inne materiały, które Użytkownik może przeglądać lub które może zamieścić.

1.5. Użytkownik zobowiązany jest zaakceptować Warunki korzystania przed rozpoczęciem korzystania z Usług. W przypadku braku akceptacji Użytkownik nie może korzystać z Usług oferowanych za pośrednictwem serwisu THM.pl.
II. Zmiany Warunków korzystania

2.1. Usługodawca, serwis THM.pl, zastrzega sobie możliwość dokonania zmian Warunków korzystania, np. w celu wprowadzenia zmian oferowanych Usług lub uwzględnienia zmian w przepisach prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego powodu Użytkownik powinien regularnie sprawdzać, czy Warunki korzystania nie uległy zmianie. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Usług oferowanych za pośrednictwem THM.pl.

2.2. Warunki korzystania w aktualnym brzmieniu dostępne są dla Użytkownika zawsze na stronie http://thm.pl/warunki-korzystania/ o każdej porze, na każde jego żądanie.

2.3. Użytkownik, który nie przyjmuje zmienionych Warunków korzystania z serwisu THM.pl, zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Usług. Korzystanie przez Użytkownika z Usług po dniu zamieszczenia zaktualizowanych Warunków korzystania z serwisu zostanie potraktowane przez Usługodawcę jako ich akceptacja.
III. Rejestracja Konta Użytkownika

3.1. W celu uzyskania dostępu do niektórych Usług oferowanych za pośrednictwem serwisu THM.pl niezbędne jest założenie Konta Użytkownika, zwanego także profilem. Przy zakładaniu konta Użytkownik zobowiązany jest do podania wymaganych danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich. W tym celu Usługodawca udostępnia formularz rejestracyjny.

3.2. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny skutkuje rejestracją Konta Użytkownika. Poprzez rejestrację Użytkownik oświadcza, iż jest jedyną osobą odpowiedzialną (wobec Usługodawcy i innych osób) za wszelkie działania podjęte w ramach jego Konta Użytkownika, a także udziela zezwolenia na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Warunkach korzystania.
IV. Prawa autorskie do zamieszczanych przez Użytkownika Treści oraz zgłaszanie naruszeń.

4.1. Do zamieszczania przez Użytkownika Treści oraz Komentarzy w ramach serwisu THM.pl dochodzi za pośrednictwem Konta Użytkownika.

4.2. Użytkownik oświadcza, że w ramach zamieszczanych na THM.pl Treści dysponuje autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej.

4.3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia Treści oraz Komentarzy, jak również odpowiada za ich charakter. W szczególności zamieszczane Treści nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich, m.in. autorskich praw majątkowych, a także innych postanowień zamieszczonych w Warunkach korzystania, jak również przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

4.4. W szczególności zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika Treści oraz Komentarzy, które:

  4.4.1. byłyby zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych innego Użytkownika lub osób trzecich, oraz dobrego imienia i renomy Usługodawcy;

  4.4.2. byłyby obraźliwe bądź mogłyby być uznane lub stanowiłyby groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające normy społeczne i dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),

  4.4.3. naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich

  4.4.4. naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,

  4.4.5. naruszałyby w inny sposób postanowienia niniejszego dokumentu, przepisy obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa, bądź normy społeczne lub obyczajowe, np. zawierały treści propagujące przemoc, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne, czy treści o charakterze pornograficznym.


4.5. W przypadku zauważenia przez Użytkownika lub osobę trzecią faktu zamieszczenia Treści lub Komentarzy naruszających postanowienia Warunków korzystania, prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe, oraz przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna taki fakt zgłosić Usługodawcy, kontaktując się z nim poprzez formularz kontaktowy.

4.6. W treści Zgłoszenia naruszenia Użytkownik, bądź osoba trzecia, zobowiązana jest podać: imię i nazwisko, nazwę firmy/instytucji, stanowisko/uprawnienia posiadane do zgłoszenia naruszenia, dane teleadresowe za pomocą których Usługodawca będzie mógł się z nim skontaktować, odnośnik do konkretnego materiału będącego przedmiotem zgłoszenia wraz z dokładnym wyjaśnieniem, w jaki sposób materiał ten narusza prawo oraz dowód posiadania praw do danego materiału z zapewnieniem, że wszystkie informacje zawarte w oświadczeniu są zgodne z prawdą, oraz że jest właścicielem lub osobą upoważnioną przez właściciela do chronienia wyłącznych praw, które według Użytkownika bądź osoby trzeciej, lub ich mocodawcy, zostały naruszone. Zwracamy uwagę, iż na mocy art. 212 par. 1 Kodeksu Karnego (Dz.U.1997.88.553 z późn. zmianami) złożenie nieprawdziwego zawiadomienia może być zagrożone karą nawet roku pozbawienia wolności.

4.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników Treści ani Komentarzy, nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Warunkami korzystania i przepisami obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści i Komentarzy podejmowane są przez Usługodawcę wraz z otrzymaniem prawidłowo wypełnionego, wiarygodnego Zgłoszenia naruszenia.

4.8. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik dokonał zamieszczenia Treści bądź Komentarzy niezgodnych z postanowieniami Warunków korzystania uprawniony jest on do:

  4.8.1. usunięcia Treści oraz Komentarzy, których dotyczyło Zgłoszenie naruszenia,

  4.8.2. usunięcia bądź zablokowania Konta Użytkownika, którego dotyczyło Zgłoszenie naruszenia,

  4.8.3. uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia, ponownego zamieszczenia Treści oraz Komentarzy.


4.9. Użytkownik zamieszczając Treści wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Usługodawcę, oraz pozostałych Użytkowników serwisu, w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

4.10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania Treści i Komentarzy, co do których, opierając się na własnych źródłach bądź na doniesieniach Użytkowników, osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one naruszać postanowienia Warunków korzystania z serwisu, obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia i renomy Usługodawcy.

4.11. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej. Użytkownik oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w ramach Treści, udzieliły mu na to stosowne zezwolenie. Ponadto Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie za pośrednictwem Konta Użytkownika oraz udostępnienie danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą, jak również wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.

4.12. Treści oraz Komentarze zamieszczane przez Użytkowników nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być z utożsamiane z nim, jak również prowadzoną przez niego działalnością.

4.13. Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zmianami), Usługodawca, który po otrzymaniu wiarygodnego Zgłoszenia naruszenia, usunął Treści bądź Komentarze naruszające obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Warunki korzystania z serwisu, zostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności prawnej, a jedyną osobą pociągniętą do odpowiedzialności może być Użytkownik, który dopuścił się zamieszczenia Treści bądź Komentarzy będących przedmiotem Zgłoszenia.

4.14. W przypadku, gdy poprzez zamieszczenie przez Użytkownika Treści lub Komentarzy dojdzie do naruszenia przez Użytownika przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, zobowiązany jest on do całkowitego pokrycia wyrządzonej szkody, jak również ewentualnej szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.

4.15. W przypadku jeśli, zgodnie z obowiązującym prawem, Usługodawca zostanie zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny, w związku z roszczeniami osób trzecich spowodowanych przez Użytkownika, o których mowa powyżej powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej, co do Treści lub Komentarzy zamieszczonych przez Użytkownika.
V. Polityka Prywatności

5.1. Podczas każdej wizyty w serwisie THM.pl automatycznie zbierane są dane zawarte w plikach logów, np. adres IP komputera Użytkownika, dostawca Internetu (np. Telekomunikacja Polska, Chello, Netia itp.), typ przeglądarki (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome itp.), typ systemu operacyjnego (np. Windows, Linux). Informacje zbierane są również przez skrypt Google Analytics, są to jednak informacje zbierane wyłącznie do celów statystycznych i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.

5.2. Przeglądarka internetowa Użytkownika może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Serwis THM.pl używa plików cookie do przechowywania osobistych ustawień Użytkownika, utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie jest konieczne ponowne logowanie po przejściu na inną podstronę. Zapisywane są w nich także pewne informacje, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas kolejnych odwiedzin serwisu przez Użytkownika, co przyspiesza działanie systemu. Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany będzie jednak utrata możliwości korzystania z niektórych Usług. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, zawartość plików cookies nie pozwala również na identyfikację Użytkownika.

5.3. Zebrane dane w żadnym wypadku nie są udostępniane podmiotom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do umożliwienia zalogowania się na Konto Użytkownika. Na e-mail powiązany z Kontem Użytkownika Usługodawca może przesyłać wiadomości informacyjne bądź reklamowe, wysyłane przez THM.pl w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów trzecich.

5.4. Użytkownik może uzyskać wgląd oraz edytować dane osobowe po zalogowaniu się na swoje Konto Użytkownika i przejściu do Profilu. W celu całkowitego usunięcia swoich danych osobowych, ze względów bezpieczeństwa, należy skontaktować się z Usługodawcą poprzez formularz kontaktowy. Z uwagi na techniczną charakterystykę danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

5.5. Usługodawca, serwis THM.pl, szanuje prywatność Użytkowników i dba o bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Baza danych zabezpieczona jest przed wglądem osób trzecich, a hasła dostępowe do serwisu zakodowane są specjalnym algorytmem, uniemożliwiającym jego rozszyfrowanie.

5.6. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoraru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Warunków korzystania, bądź naruszenia prawa przez Użytkownika, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane osobowe Użytkownika odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości.

5.7. Serwis THM.pl wyświetla pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy, aby pozyskać środki na utrzymanie. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać technologii takich jak pliki cookie (ciasteczka), czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania reklam w serwisie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających adres IP Uzytkownika, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzysta i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Używane jest to do wyświetlania Użytkownikowi reklam z jego okolicy (na przykład reklamy sklepów z Krakowa serwowane będą Użytkownikowi łączącemu się z Internetem z okolicy tego miasta) lub dobierania reklam na podstawie stron, które Użytkownik odwiedził wcześniej (przykładowo wyświetlanie reklam firm z częściami do samochodów Użytkownikowi, który często odwiedza strony motoryzacyjne).

5.8. Ponadto serwis może wykorzystywać pliki cookie DART, do wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy Użytkownik odwiedza strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik używany jest do prezentowania reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika (tzw. "interest based targeting"). Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które Użytkownik odwiedził. System DART wykorzystuje informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika. Nie śledzi on informacji osobistych Użytkownika, ponadto w każdej chwili Uzytkownik może wyłączyć ten system na tej stronie.
VI. Zasady korzystania z serwisu THM.pl

6.1. Użytkownik korzystający z serwisu THM.pl zobowiązany jest w do:

  6.1.1. korzystania z serwisu w sposób nie zakłócający jego prawidłowego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie specjalistycznego oprogramowania lub urządzeń,

  6.1.2. nierejestrowania kilkukrotnie Konta, niekorzystania z Kont innych Użytkowników, nieudostępniania swojego Konta innym Użytkownikom, niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie haseł dostępowych innych Użytkowników,

  6.1.3. korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, zgodnie z przyjętymi normami społecznymi i Netykietą, z poszanowaniem ich dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności i wszelkich przysługujących im praw,

  6.1.4. korzystania z zamieszczonych Treści jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, wykorzystywanie Treści w innym zakresie dopuszczalne jest wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.


6.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności podjęte przy pomocy jego Konta Użytkownika, po uwierzytelnieniu przy pomocy loginu oraz hasła.

6.3. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw do Konta Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym dokumencie, w szczególności naruszenia zasad związanych z zamieszczaniem Treści.

6.4. W wyjątkowych przypadkach Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z serwisu, poprzez blokadę bądź usunięcie Konta Użytkownika, jak również może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów i usług ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Warunków korzystania, w szczególności gdy Użytkownik:

  6.4.1. podał w trakcie rejestracji Konta Użytkownika dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, celowo wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich bądź innych Użytkowników,

  6.4.2. zamieścił Treści lub Komentarze niezgodne z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej lub postanowieniami niniejszego dokumentu,
  6.4.3. za pośrednictwem serwisu dopuścił się naruszenia dóbr osobistych dóbr osobistych innych Użytkowników lub osób trzecich,

  6.4.4. dopuści się innych, niesprecyzowanych w Warunkach korzystania zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, sprzeczne z Netykietą, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami lub godzące w dobre imię i renomę Usługodawcy.


6.5. Użytkownik, który w wyniku poważnego zaniedbania lub naruszenia został pozbawiony prawa do korzystania z serwisu nie może dokonać powtórnej rejestracji Konta Użytkownika bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy.
VII. Ograniczenie odpowiedzialności i wyłączenie gwarancji

7.1. Usługi są świadczone "w stanie takim, w jakim są". Usługodawca, serwis THM.pl, nie udziela Użytkownikowi żadnych gwarancji, ani nie składa zapewnień co do wyglądu i charakteru świadczonych Usług w chwili obecnej ani w przyszłości. W szczególności Usługodawca nie składa Użytkownikowi oświadczeń ani zapewnień, że korzystanie przez Użytkownika z Usług spełni jego oczekiwania, ani że będzie nieprzerwane, terminowe, czy też wolne od usterek, a informacje uzyskane przez Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług będą w pełni dokładne lub wiarygodne.

7.2. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają częściowo lub całkowicie korzystanie z serwisu THM.pl i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

7.3. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  7.3.1. straty pośrednie lub wynikowe, jakie Użytkownik może ponieść. Przez straty takie należy rozumieć m.in. utratę zysku, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, utratę renomy bądź dobrej reputacji, a także utratę danych przez Użytkownika,

  7.3.2. straty i szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku polegania przez Użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, bądź w wyniku wejścia przez Użytkownika w jakąkolwiek relację bądź zawarcia transakcji z reklamodawcą lub sponsorem, którego reklamy ukazują się w ramach oferowanych Usług,

  7.3.3. zmiany, jakie mogą zostać wprowadzone do Usług przez Usługodawcę, rezygnację z jakichkolwiek elementów Usług lub czasowego bądź trwałego zaprzestania świadczenia Usług,

  7.3.4. usunięcia lub uszkodzenia Treści i innych danych utrzymywanych bądź przesyłanych w ramach korzystania przez Użytkownika z Usług oferowanych za pośrednictwem serwisu,

  7.3.5. nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień Warunków korzystania, oraz zasad bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych Konta Użytkownika, a także wynikające z tego konsekwencje.


7.4. Ostrzeżenie o epilepsji. Niektóre osoby mają skłonność do ulegania atakom epilepsji lub utraty przytomności pod wpływem zmieniającego się światła, określonych jego wzorów oraz połączeń pewnych jego długości. Osoby takie mogą ucierpieć w czasie pracy na komputerze, w tym podczas korzystania z Internetu. Dolegliwości mogą wystąpić pomimo, że dana osoba nie chorowała wcześniej na epilepsję. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych negatywnych skutków korzystania z serwisu THM.pl przez osoby chore na epilepsję. Jeśli Użytkownik, lub ktoś z jego rodziny, wykazywał kiedykolwiek objawy epilepsji, przed rozpoczęciem korzystania z serwisu winien on skonsultować się z lekarzem specjalistą. W przypadku wystąpienia w czasie pracy na komputerze duszności, zawrotów głowy, zaburzeń wzroku, skurczu powiek, drgań gałki ocznej, zaburzeń błędnika lub konwulsji, należy natychmiast zaprzestać pracy na komputerze i skontaktować się z lekarzem.
VIII. Postanowienia końcowe

8.1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Warunków korzystania, w szczególności w przypadku zamieszczania Treści o charakterze niedozwolonym, sprzecznych z przepisami prawa oraz Warunkami korzystania, Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi.

8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).

8.3. Warunki korzystania wchodzą w życie dnia 2 marca 2011 roku.